Villkor webshop

Parter

1. Säljare av produkterna i eJURIDIK:s webbshop (nedan Shopen) är eJURIDIK Sverige AB (nedan Säljaren) med organisationsnummer 559272-0600, adress Södra Förstadsgatan 38 A, 211 43 Malmö och e-postadress shop@ejuridik.com

2. Endast den som är över 18 år och inte står under förmyndarskap samt näringsidkare kan köpa produkter i Shopen. Med köpare avses den som ingår avtal med Säljaren om köp av produkt (nedan Köparen).

Priser, betalning och leverans

3. Samtliga priser i Shopen är angivna inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Betalning sker i direkt samband med köp via betalkort. Förskottsfaktura finns även som betalningsalternativ, men då levereras inte köpt produkt förrän 1-2 vardagar efter betalning kommit Säljaren tillhanda (ange fakturanummer som referens vid betalning).

4. Köpt produkt levereras några minuter efter genomfört köp och endast till den e-postadress som angetts vid köpet. Säljaren tar inte något ansvar för utebliven leverans orsakad av felaktigt angiven e-postadress. Leverans av produkten är fullbordad när produkten skickats till vid köpet angiven e-postadress.

Rätten att använda produkten och om produkterna

5. Rätten att få använda produkten tillkommer endast den fysiska eller juridiska person som de facto har köpt produkten. Köparen får använda produkten i sin näringsverksamhet, men produkten får inte återförsäljas i något avseende.

6. Samtliga produkter som säljs i shopen är digitala (gäller även böcker). Mallarna är utformade enligt svensk lagstiftning och är ett grundutförande inom respektive ämne och syfte. För att kunna användas i en specifik situation behöver de anpassas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Mallarna levereras i word-format (Microsoft Office) och innehåller kommentarer med tips och förklaringar. Respektive mall är beskriven i produkttexten och om du har ytterligare frågor så ställ dem före du ingår ett köp av produkt.

7. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med att sälja en produkt.

Ångerrätt

8. Vid köp av digitala produkter gäller inte ångerrätten som annars är brukligt vid distanshandel. Detta då det av naturliga skäl inte går att testa en digital produkt på samma sätt som vid köp av fysiska produkter. Du upplyses särskilt om att ångerrätten inte gäller innan du kan genomföra ditt köp.

Ansvarsbegränsning

9. Mallarna är utformade enligt svensk lagstiftning. Rättsutveckling sker konstant och uppdateringar av mallarna kommer därför att ske från tid till annan. Säljaren tar inte ansvar för om Köparen använder senast uppdaterade version eller om mallen har modifierats på ett något sätt som är utanför Säljarens kontroll. Säljaren ansvarar inte heller för direkt eller indirekt skada eller förlust som kan uppstå för Köparen. Säljarens eventuella ansvarsskyldighet gentemot Köparen uppgår under alla omständigheter maximalt till det totala beloppet som Köparen betalat för produkten/beställningen.

10. Säljaren tar inte ansvar för fel eller annat som uppstår på grund av omständigheter utanför Säljarens kontroll, så kallad force majure. Det kan till exempel vara krig, eldsvåda, strömavbrott, annan form av avbrott eller brist i digital infrastruktur, myndighetsbeslut etc.

Reklamation m.m.

11. Om du är missnöjd med produkten du har köpt hos oss skickar du din reklamation till shop@ejuridik.com , med en förklaring om vad det är som du anser utgör ett fel. Specificera gärna så tydligt som möjligt så är det enklare för oss att hjälpa dig.

12. Om vi inte kommer överens finns det alltid en möjlighet för dig som konsument att vända dig till EU:s plattform för tvistelösning. På plattformen hittar du information om dina rättigheter som konsument och om vart du kan vända dig för att få ditt ärende prövat. Du hittar mer information och länk till plattformen här https://ec.europa.eu/consumers/odr

Köpvillkor shop, version 1.1