Villkor klient

1. Parter

Villkoren nedan gäller för uppdrag som utförs av eJURIDIK Sverige AB med organisationsnummer 559272-0600 samt externa konsulter (Konsulten) via förmedlingstjänsten (nedan eJURIDIK) och den som beställer uppdrag (nedan Beställaren).

Endast näringsidkare får vara Beställare. Med näringsidkare avses enskild firma om rådgivningen är direkt relaterad till verksamheten, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag.

Vid bokning av konsulttjänst från Konsult framgår det tydligt vid bokningstillfället vilket konsultbolag det är som utför tjänsten i varje enskilt fall och det är i dessa fall direkt med respektive konsult som avtal  om rådgivning ingås med. Konsulterna har givetvis godkänt att vid sin rådgivning till Beställare som förmedlas via eJURIDIK att följa dessa villkor.

2. Uppdragets utförande

2.1 Tjänster som utförs av eJURIDIK eller Konsulten ska utföras enligt bestämmelserna i detta avtal och på ett fackmannamässigt och professionellt sätt. De Konsulter som tillåts ansluta till eJURIDIK är kunniga inom sina respektive rättsområden och ska utföra uppdrag med den skicklighet och omsorg som Beställaren har anledning att förvänta sig av ett välrenommerat företag i branschen.

2.2 Beställaren ska kostnadsfritt tillhandahålla eJURIDIK eller Konsulten all information och underlag som är behövliga för att kunna utföra uppdraget på ett rimligt sätt. Beställaren ska aktivt arbeta för att uppdraget ska kunna genomföras på avsett sätt och på utsatt tid. Beställaren ska bl.a. utan dröjsmål granska och bedöma frågor och information som tillhandahålls av konsulten.

2.3 Beställaren har rätt att boka flera tillfällen och med olika Konsulter. Beställaren har rätt att avboka tid fram till 24 timmar före bokad tid. Om avbokning görs senare har eJURIDIK och Konsulten rätt att debitera hela timkostnaden i aktuell bokning. eJURIDIK och Konsulten har rätt att tacka nej till uppdrag och behöver inte ange skäl för detsamma. Vanligtvis görs detta vid det första mötet, men kan även ske senare beroende av anledning. En vanlig orsak för eJURIDIK eller Konsulten att avböja uppdrag är exempelvis jäv eller att det helt enkelt inte är ett uppdrag som passar eJURIDIK eller Konsulten. Avtal om rådgivning ingås först när eJURIDIK eller Konsulten bekräftat uppdraget till Beställaren. Bekräftelse på inbokat möte utgör inte en sådan bekräftelse.   

2.4 Beställare som tecknar abonnemangstjänst har rätt att när som helst säga upp densamma och erlagd betalning som inte utnyttjas sparas till efterföljande månad och högst upp till ett år från datum för inbetalning. Observera att återbetalning av erlagt abonnemang inte görs. Vid ett innestående saldo på motsvarande 30 timmar upphör eJURIDIK att fakturera för abonnemangstjänsten.

2.5 eJURIDIK/Konsulten ska tillvarata och företräda Beställarens intressen och ska tills dess uppdrag slutförts eller avbrutits vara oberoende av och inte ha ekonomiska eller andra intressen i eller tillsammans med juridisk eller fysisk person som utgör eller kan komma att utgöra Beställarens motpart i anledning av uppdraget. eJURIDIK eller Konsulten ska underrätta Beställaren om omständighet som kan befaras komma i konflikt med dess oberoende. Att oberoende inte kan garanteras kan utgöra grund för nekande eller uppsägning av uppdrag.

2.6 eJURIDIK/Konsulten förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken erhålls från Beställaren eller som framkommer vid genomförandet av uppdraget. Med “konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för

  1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från eJURIDIK/Konsultens sida mot innehållet i detta avtal;
  2. upplysning, som eJURIDIK/Konsulten kan visa att han/hon redan kände till innan han/hon mottog den från Beställaren;
  3. upplysning, som eJURIDIK/Konsulten mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

I fall som avses under c. ovan har dock eJURIDIK/Konsulten inte rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från Beställaren enligt detta avtal.

eJURDIK/Konsulten förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. eJURIDIK ska på betryggande sätt hantera konfidentiell information och databärande media.

3. Ersättning m.m.

3.1 Timpris och kostnader

Ersättning utgår i form av;

– 1900 kronor exklusive mervärdesskatt per timme för rådgivning jurist,
– 1500 kronor exklusive mervärdesskatt per timme vid anpassning av mall från eJURIDK,
– 680 kronor exklusive mervärdesskatt per timme för rådgivning av juriststudent,
– priset för rådgivning av specialiserad jurist varierar och pris per timme framgår vid bokningstillfället.
– vid abonnemangstjänst blir timkostnaden för rådgivning av jurist per timme och exklusive mervärdesskatt och överenskoms särskilt för respektive uppdrag , samt
– ersättning för kostnader kan utgå och då motsvarande självkostnad (exempelvis ansökningsavgift till myndighet, domstol, rese- och traktamentskostnader etc.).

3.2 Betalningsvillkor och faktureringsrutiner

Betalning ska erläggas i förskott alternativt senast inom tio dagar från faktureringstidpunkten. Betalning ska erläggas till eJURIDIKs bankgiro 5562-1270. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser (referensräntan + 8 procent).

All fakturering sker digitalt, det vill säga att digital faktura skickas till den e-postadress som angetts vid den ursprungliga bokningen av uppdrag. Vid kortare uppdrag faktureras Beställare normalt när uppdraget har slutförts. Vid större uppdrag eller uppdrag som sträcker sig över längre tid faktureras normalt varje vecka eller månadsvis. Beställare som tecknar abonnemangstjänst faktureras månadsvis för det. eJURIDIK förbehåller sig att ändra rutinerna för fakturering i enskilda fall eller i överenskommelse med enskild Beställare.

När uppdrag utförs av extern konsult äger eJURIDIK rätt till ersättning från konsulten. Det åligger inte Beställaren att erlägga ersättning.

4. Ansvarsbegränsning

eJURIDIK eller Konsulten ansvarar endast för kunds skada om den har vållats på grund av försummelse vid uppdragets utförande. Under alla omständigheter är eJURIDIKS eller Konsultens ansvar begränsat till ett belopp om sammanlagt högst två miljoner kronor. Ersättning kan endast utgå för faktisk skada, det vill säga att skada måste de facto vara konstaterad och inte vara ersättningsbar av annan (exempelvis Beställarens, Konsultens eller eJURIDIKs försäkringsbolag). Det åligger Konsulten och eJURIDIK att ha erforderlig försäkring för sin verksamhet.

5. Missbruk eller otillbörligt agerande

eJURIDIK och/eller Konsulten har omedelbart rätt att säga upp avtal med Beställare om denne agerar i strid med dessa villkor eller på annat sätt agerar otillbörligt eller på sätt som kan vara brottsligt.

eJURIDIK/Konsulten accepterar inte beteenden eller ageranden som typiskt sett kan anses otillbörliga och har omedelbart rätt att ensidigt säga upp avtal med Beställare om denne agerar i strid med dessa villkor eller på annat sätt agerar otillbörligt.

6. Reklamation

Om Beställare vill göra gällande att fel i uppdrag utfört av eJURIDIK/Konsulten föreligger ska en skriftlig reklamation framställas till denne senast sex månader efter att aktuellt uppdrag har avslutats. Om Beställare vill göra gällande rätt till ersättning på grund av skada som Beställaren anser föreligger på grund av eJURIDIK/Konsultens vållande ska skriftligt krav framställas till denne senast sex månader från den dag att skada upptäcktes eller borde ha upptäckts.

7. Penningtvätt m.m.

7.1 eJURIDIK hanterar inte klientmedel.

7.2 I den mån eJURIDIK/Konsultens verksamhet omfattas av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller att kontroll ska göras av identitet, uppgift om verklig huvudman, information om art och syfte med uppdraget samt tillgångars ursprung. Åtgärder för att verifiera lämnade uppgifter kommer att vidtas. Under vissa omständigheter är eJURIDIK/Konsulten skyldig att anmäla misstanke till Finanspolisen. I de fall det finns misstanke om att det föreligger penningtvätt eller finansiering av terrorism kommer eJURIDIK/Konsulten att avböja och/eller frånträda uppdrag. eJURIDIK/Konsulten är även förhindrad att underrätta klient om misstanke föreligger eller om anmälan till Finanspolis har gjorts eller kommer att göras.

8. Personuppgifter

eJURIDIK är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar på det sätt som beskrivs i Sekretsspolicyn. Om avtal ingås med Konsult är denne självständigt personuppgiftsansvarig för sina behandlingar. För information, utövande av rättigheter m.m. hänvisas i dessa fall direkt till respektive Konsult.  

9. Övrigt

9.1 Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.

9.2 eJURIDIK har ensidigt rätt att ändra villkoren i detta avtal. Nya avtalsvillkor träder i kraft för befintliga Beställare tio dagar efter att de publiceras på ejuridik.com alternativt direkt vid beställning av nytt uppdrag. Om Beställare säger upp uppdrag med anledning av förändring i dessa villkor ska upparbetat arvode fortfarande erläggas.  

9.3 På detta avtal och rådgivningen som den reglerar ska svensk rätt tillämpas.

10. Tvist

Tvist ska i första hand lösas i samförstånd mellan parterna. Om det inte är möjligt ska tvist avgöras av allmän domstol och med Malmö tingsrätt som första instans. Tvist ska bedömas och avgöras enligt svensk rätt.

Uppdaterad 2021-09-15