Registerförteckning (art.30 GDPR)

500 kr

Kategori:

Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandlingar som utförts under dennes ansvar. Registret ska bl.a. innehålla uppgift om ändamål med behandlingen, kategorier av mottagare m.m. Motsvarande skyldighet gäller även för personuppgiftsbiträden. Om tillsynsmyndigheten begär det ska registret göras tillgängligt för dem.

Mallen kommer i excel-format med separata blad/flikar beroende på om det avser behandlingar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde som ska dokumenteras. Dokumentmallen innehåller även förtydliganden och definitioner av centrala begrepp under fliken ”Ordlista”.