Sekretesspolicy

Läs mer om vår användning av Cookies.

Nedan kan du läsa hur vi på eJURIDIK Sverige AB, organisationsnummer 559272-0600 (”eJURIDIK”, ”Företaget”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) bryr oss om din personliga integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina personuppgifter.  
 
Informationen i denna policy (”Policy”) omfattar de behandlingar av personuppgifter som eJURIDIK är personuppgiftsansvarig över, dvs. de behandlingar för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs), rättslig grund och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.) klienter, besökare på webbplatsen, kunder i webbutiken, leverantörer och till dem som kontaktar oss via formulär på hemsida eller e-post.  
 
Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

eJURIDIK är personuppgiftsansvarig i förhållande till de behandlingar av personuppgifter som listas i denna policy (”Policyn”). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. 

 eJURIDIK Sverige AB 
Södra Förstadsgatan 38A 
211 43 Malmö 
E-post: info@ejuridik.com 
Telefon: 010-750 09 89

Rättslig grund och hur länge vi lagrar personuppgifter 

Nedan följer en närmare beskrivning av de rättsliga grunder på vilka våra behandlingar baseras. 

Samtycke – Företaget behandlar dina personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.   
 
Avtal – Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss och den Registrerade eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade. 
 
Intresseavvägning – Företaget får behandla personuppgifter om vi bedömt att det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än den Registrerades skydd för den personliga integriteten och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.  
 
Rättslig förpliktelse – Vi är enligt gällande lagar och regler skyldiga att behandla personuppgifter som ett resultat av vår verksamhet. 

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta  

a) följa av ett avtal, 
b) vara beroende av ett giltigt samtycke, 
c) framgå av lagstiftning eller 
d) följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning. 
 
I punkten 4 nedan anger vi (i den utsträckning det är möjligt) den period personuppgifterna kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa perioden. 

Frivillighet och inhämtande av personuppgifter 

När vi samlar in personuppgifter från dig lämnar du dem frivilligt. Du lämnar dem för att kunna ingå avtal om rådgivning, nyhetsbrev eller köp i vår webbutik. Beroende på omständigheter kan konsekvensen bli, om du inte lämnar dina uppgifter, att vi inte kan erbjuda dig eller utföra våra tjänster.  

Våra personuppgifts-behandlingar

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i ett antal olika situationer. Vi har därför ett ansvar att beskriva och informera om när vi behandlar dina uppgifter och för vilka ändamål det görs. Nedan följer en närmare beskrivning av våra behandlingar.   
 
Behandling och ändamålet med behandlingen: Genomföra och administrera köp i webbutiken  
Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer (ej i bokföringen) och betalsätt.  Källa: Från individen själv.   
Rättslig grund: Avtal och lag.  
Period för lagring: Uppgifterna lagras för att kunna administrera och genomföra avtalet om köp av produkter (maximalt 2 år efter genomfört köp) samt för att uppfylla lagstadgade krav gällande bokföring (7 år efter utgången av räkenskapsåret då köpet gjordes).   
 
Behandling och ändamålet med behandlingen: Juridisk rådgivning klient  
Personuppgifter: E-postadress, personnummer (om enskild firma), faktureringsadress och eventuella personuppgifter i fritext.  
Källa: Från individen själv.  
Rättslig grund: Avtal och lag.  
Period för lagring: Eventuella personuppgifter med anledning av ingånget avtal om juridisk rådgivning och rådgivningsuppdrag sparas i tio år efter att ärendet avslutats alternativt sju år om rådgivningen utförts av extern leverantör (bokföringsskyldighet). 

Behandling och ändamålet med behandlingen: Bokning av rådgivning/möte via webbplats  
Personuppgifter: E-postadress, organisationsnummer/personnummer (om enskild firma), faktureringsadress och eventuella personuppgifter som anges i fritextfält.   
Källa: Från individen själv.   
Rättslig grund: Berättigat intresse och avtal  
Period för lagring: Eventuella personuppgifter med anledning av gjord bokning inför juridisk rådgivning och rådgivningsuppdrag sparas i tio år efter att ärendet avslutats alternativt sju år om rådgivningen utförts av extern leverantör (bokföringsskyldighet). Om bokningen inte innebär att rådgivning ges, ställs in etc.  så raderas bokningsuppgifterna så snart de inte längre är nödvändiga.  

Behandling och ändamålet med behandlingen: Genomföra och administrera köp i webbutiken.   
Personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer (ej i bokföringen) och betalsätt   
Källa: Från individen själv.   
Rättslig grund: Avtal och lag.  
Period för lagring: Uppgifterna lagras för att kunna administrera och genomföra avtalet om köp av produkter (maximalt 2 år efter genomfört köp) samt för att uppfylla lagstadgade krav gällande bokföring (7 år efter utgången av räkenskapsåret då köpet gjordes).   
 
Behandling och ändamålet med behandlingen: Utskick nyhetsbrev  
Personuppgifter: E-postadress  
Källa: Från individen själv.  
Rättslig grund: Samtycke   
Period för lagring: Så länge det finns ett giltigt samtycke. Information om hur länge samtycket är giltigt lämnas i samband med inhämtandet av samtycket.    

Behandling och ändamålet med behandlingen: Leverantör/anslutna jurister (ingående och administration samt hantering av avtal, administration av mötesbokning, fakturering, korrespondens m.m.)   
Personuppgifter: E-postadress, personnummer (endast om enskild firma) telefonnummer, namn, titel och adress   
Källa: Från individen själv.  
Rättslig grund: Avtal   
Period för lagring: Uppgifterna lagras för att kunna administrera och genomföra avtalet om juridisk rådgivning samt eventuell digitala produkter. Uppgifterna lagras maximalt ett år efter avslutat avtalsförhållande upphört samt för att uppfylla lagstadgade krav gällande bokföring (sju år efter utgången av räkenskapsåret då köpet gjordes).  
 
Behandling och ändamålet med behandlingen: Kontakt via chatt på hemsidan  
Personuppgifter: E-postadress, namn och eventuella personuppgifter i fritext  
Källa: Från individen själv.  
Rättslig grund: Berättigat intresse  
Period för lagring: Raderas normalt direkt efter de har besvarats. Om kontakten avser specifikt köp i webbutiken eller ingånget avtal om juridisk rådgivning, se ovan under respektive avsnitt.  
 
Behandling och ändamålet med behandlingen: Kontakt via e-post 
Personuppgifter: E-postadress, namn, titel och eventuella personuppgifter i fritext  
Källa: Från individen själv.  
Rättslig grund: Berättigat intresse  
Period för lagring: Raderas normalt direkt efter de har besvarats eller av annan anledning inte längre är nödvändiga och senast inom ett år från mottagandet. Om kontakten avser specifikt köp i webbutiken eller ingånget avtal om juridisk rådgivning och rådgivningsuppdrag, se vidare ovan under respektive avsnitt. 

Behandling och ändamålet med behandlingen: Cookies   
Personuppgifter: IP-adress 
Källa: Från individen själv.  
Rättslig grund: Berättigat intresse  
Period för lagring: Raderas normalt direkt efter avslutad session.   

Behandling och ändamålet med behandlingen: Analysera och få statistik över besökare på webbplatsen.   
Personuppgifter: Pseudonymiserad IP-adress  
Källa: Från individen själv (via cookies från Matamo) 
Rättslig grund: Berättigat intresse  
Period för lagring: 180 dagar.  

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.  

Rätt till tillgång – Du har alltid rätt att få information om de personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.   
 
Rätt till rättelse – Upptäcker du att de personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig så rättar vi dem.   
 
Rätt till radering – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet; därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.   
 
Rätt att invända – Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten? Ingen fara – i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår behandling av dina personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.  
 
Rätt till dataportabilititet – Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sen kan ta med dig till en annan personuppgiftsansvarig.   
 
Rätt att återkalla samtycke – Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida behandling(ar) av personuppgifter och inte för någon behandling som redan skett. 

Hur du använder dina rättigheter

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter: 

E-post: info@ejuridik.com   
Telefon: 010-750 09 89

Överföring av personuppgifter till andra

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden.  
 
I de fall där våra personuppgiftsbiträden överför personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda:  

– det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå; 
– tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller 
– andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande rätt. 

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.   
 
Vi kan även behöva lämna dina personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut. 

Om du anlitar extern jurist (benämnd Konsult i eJURIDIKs villkor för rådgivning) för utförande av rådgivning m.m. kommer ditt företags organisationsnummer, namn, e-postadress samt eventuell information som du själv angett i samband med bokningen att överföras till denne när bokningen görs, genomförs eller avbokas. Den externa juristen är i sin tur självständigt personuppgiftsansvarig för sina behandlingar. 

Vi använder molnbaserade tjänster från Microsoft 365. De personuppgifter och andra uppgifter som behandlas i dessa tjänster lagras inom EU/EES. Då det är en molnbaserad tjänst kan det innebära situationer när Microsoft vidtar tekniska åtgärder från land utanför EU/EES. Överföringar i dessa situationer görs enligt EU-kommissionens standardklausuler. Avtalet finns tillgängligt på Microsoft hemsida.  

eJURIDIK som personuppgiftsbiträde

I vissa avseenden är vi personuppgiftsbiträden till våra klienter. I dessa situationer sker behandling på uppdrag av den personuppgiftsansvarige och enligt dennes instruktioner. I dessa situationer gäller därför inte denna Policy.     

Klagomål

Om du upplever att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare kallad Datainspektionen). Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter samt kontaktuppgifter finns på deras hemsida www.imy.se 

Sociala medier

Vi använder Instagram och LinkedIn att förmedla information och nyheter om vår verksamhet. Om du använder någon av dessa sociala medier hänvisar vi dig till respektive tjänst för att ta del av hur de behandlar personuppgifter. Vi säljer inte dina uppgifter till andra i kommersiella ändamål.   

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Uppdaterad 2021-04-15