Sekretessavtal

Sekretessavtal används när företagsinformation, som av olika anledningar är konfidentiell, ska lämnas ut till en part mot vilken man behöver säkerställa att konfidentialitet bibehålls. Det kan exempelvis behövas vid diskussioner om planerat samarbete mellan två företag där konfidentiell information måste lämnas. Genom att reglera i ett sekretessavtal vad som gäller den konfidentiella informationen, vad den mottagande parten får och inte får göra med den samt inte minst vad som ska ske med uppgifterna när avtalet upphör skapas både ett skydd för uppgifterna och en förutsägbarhet mellan parterna.

Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter er specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.